ลงชื่อเข้า-ออกวิทยาลัยฯ (บุคคลทั่วไป)

ลงชื่อเข้าสถานที่

ลงชื่อออกสถานที่

กรุณาทำการเช็คชื่อเข้า-ออกจากวิทยาลัย (บุคคลทั่วไป)

หมายเหตุ : หน้าเพจนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการเฝ้าระวังป้องกันการเข้า-ออกสถานที่หรือหน่วยงาน ในช่วงมีเชื้อไวรัส Covid19 และเป็นการจัดเก็บข้อมูลในการเข้าสถานที่