บุคลากร

โครงสร้างบุคลากรฝ่ายยุทธศาสตร์และแผน                                                                                            

ดร.ภก.บุญมี  โพธิ์คำ

ผู้อำนวยการ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศรจังหวัดปราจีนบุรี

นางจิราภรณ์ จันทาเหลือง

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไปและยุทธศาสตร์

อาจารย์

 นางธนณิชชญาณ์ ศรีสวัสดิ์

หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์และแผน

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 

 นายฉัตรชัย  ฝรั่งทอง

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

นายทศพร  ยั่งยืน

ปฏิบัติงานขับรถยนต์

นายธนกร อุทัยรัตน์

ปฏิบัติงานขับรถยนต์