บุคลากร

โครงสร้างบุคลากรกลุ่มยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพ

นายสมศักดิ์ มงคลธนวัฒน์

ผู้อำนวยการ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศรจังหวัดปราจีนบุรี

นายณรงค์ฤทธิ์ บุญสด

นักจัดการงานทั่วไป

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

นางธนณิชชญาณ์ ศรีสวัสดิ์

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพ

นายฉัตรชัย ฝรั่งทอง

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

นางกรรณิกา โพธิ์กลิ่น

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ