ติดต่อเรา

วิทยาลัยการแพทย์การแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี

225   ม.11  ต.ไม้เค็ด  อ.เมือง  จ.ปราจีนบุรี 25230   

โทร : 037-454-470,471 ต่อ 29

โทรสาร : 037-454-471 ต่อ 35

ฝ่ายยุทธศาสตร์และแผน Email : strategy_plan@acttm.ac.th

www.acttm.ac.th