คู่มือ ต่าง ๆ

สถิติผู้เยี่ยมชม เริ่มนับปี2562

คู่มือการแนะนำการใช้งานโปรแกรม Copyleaks

012566 คู่มือแนะนำการใช้งานโปรแกรม Copyleaks (Handouts) V1.pdf

คู่มือการแก้ไขปัญหาInternet

คู่มือการแก้ไขเข้าใช้งานInternetภายในวิทยาลัย.pdf

คู่มือการค้นหาหนังสือเก่าในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

 (หลังจากมีการปรับโครงสร้างในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์)

คู่มือการค้นหาหนังสือเก่า66.pdf

คู่มือการใช้งานโปรแกรมVPN ACTTM

คู่มือการติดตั้งและใช้งานโปรแกรมVPN_ACTTM_2566.pdf

คู่มือการใช้โทรศัพท์ภายใน

คู่มือการใช้โทรศัพท์ภายใน.pdf