ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก เรื่อง นโยบายด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ของคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ ลงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๖

คลิกที่นี่

สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

คลิกที่นี่

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)

คลิกที่นี่

***ประกาศวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี

        ตามที่วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี ได้ดำเนินการสอบสัมภาษณ์ คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของสถานบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ (ระบบคัดตรงจากพื้นที่) ดำเนินการไปเมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เรียบร้อยแล้ว ดังนั้นวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ตรวจร่างกายตามเอกสารที่แนบ

สามารถคลิกดูรายละเอียดได้ที่ลิ้งค์ด้านล่างนะครับ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์

*** เรื่องขออนุมัติการใช้งานระบบกลไกของแผนปฏิบัติงานประจำปี และแผนงานโครงการ     อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


***เล่มแผนกลยุทธ์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ (ฉบับปรับปรุง) คลิกที่นี่  ***เล่มแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒  คลิกที่นี่