ยินดีต้อนรับ

ฝ่ายยุทธศาสตร์และแผน

สถิติผู้เยี่ยมชม

ดร.ภก.บุญมี  โพธิ์คำ

ผู้อำนวยการ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี

นางจิราภรณ์ จันทาเหลือง

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไปและยุทธศาสตร์

นางธนณิชชญาณ์ ศรีสวัสดิ์

หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์และแผน