ลงชื่อเข้า-ออกวิทยาลัยฯ (บุคคลทั่วไป)

https://forms.gle/MudX2qcdRNS5EZ7D8
ลงชื่อเข้าสถานที่
https://forms.gle/SgsYZdXJGPMtscSi6
ลงชื่อออกสถานที่

กรุณาทำการเช็คชื่อเข้า-ออกจากวิทยาลัย (บุคคลทั่วไป)


หมายเหตุ : หน้าเพจนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการเฝ้าระวังป้องกันการเข้า-ออกสถานที่หรือหน่วยงาน ในช่วงมีเชื้อไวรัส Covid19  และเป็นการจัดเก็บข้อมูลในการเข้าสถานที่