เช็คอุณหภูมิร่างกายเข้า - ออกวิทยาลัยฯ (บุคลากร และนิสิต)

https://forms.gle/MudX2qcdRNS5EZ7D8
ลงชื่อเข้าสถานที่
https://forms.gle/wMWUH11qpzCS7k717
ลงชื่อออกสถานที่

กรุณาทำการเช็คชื่อเข้า-ออกจากวิทยาลัย (บุคลากร และนิสิต)


หมายเหตุ : หน้าเพจนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการเฝ้าระวังป้องกันการเข้า-ออกสถานที่หรือหน่วยงาน ในช่วงมีเชื้อไวรัส Covid19  และเป็นการจัดเก็บข้อมูลในการเข้าสถานที่