ยินดีต้อนรับ

กลุ่มยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพสถิติผู้เยี่ยมชม


คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุมศึกษา 2557

undefined

         ข่าวประชาสัมพันธ์       

*** เรื่องขออนุมัติการใช้งานระบบกลไกของแผนปฏิบัติงานประจำปี และแผนงานโครงการ     อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

*** เรื่องระบบและกลไกการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ปี ๒๕๕๘
    อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

เล่มแผนกลยุทธ์ ปีงบ
ประมาณ ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ (ฉบับปรับปรุง) คลิกที่นี่  
 เล่มแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒  คลิกที่นี่ undefined

ผู้อำนวยการวิทยาลัย


นายสมศักดิ์ มงคลธนวัฒน์
ผู้อำนวยการ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร


นายณรงค์ฤทธิ์ บุญสด
หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ฯ

นางธนณิชชญาณ์ ศรีสวัสดิ์
นักวิชการศึกษาปฏิบัติการ 
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพ